Download hier vast drie tips
op weg naar Ouderschap vanuit Liefde & Lef!

Hoogbegaafdheid is de Maat

Passend onderwijs voor hoogbegaafden

Transformatiebegeleiding gemeentelijk, regionaal, landelijk beleid te komen tot passend onderwijs

Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen blijkt nog steeds een grote uitdaging. Er is geen kant en klare methode die op ieder hoogbegaafd kind van toepassing is. De kennis over hoogbegaafdheid is lang niet op alle plekken aanwezig en ook de toepassing van die kennis is een uitdaging. Daarnaast spelen er nog andere factoren een rol zoals bijvoorbeeld de te grote klassen en het lerarentekort.

De uitdaging is groot. En tegelijk is de erkenning van de uitdaging, de eerste stap naar het creëren van een passend aanbod voor deze kinderen. En zodra die erkenning er is, is de uitdaging niet meer dan op een andere manier durven kijken naar onderwijs.

Op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau wordt deze uitdaging ervaren. Zowel scholen, schoolbesturen, overheidsinstanties en samenwerkingsverbanden ervaren deze uitdaging. En al deze partijen ervaren dit veranderproces op hun eigen wijze. Invulling geven aan deze processen, is de uitdaging die ik graag aanga.

Mijn missie is echt passend onderwijs voor álle hoogbegaafde kinderen neer te zetten in Nederland. Dus of je nu begaafd, hoogbegaafd, uitzonderlijk hoogbegaafd of extreem hoogbegaafd bent, onderwijs is echt mogelijk en een grondrecht van ieder kind. Met elkaar kunnen we dit neerzetten. Als we maar willen, naar elkaar luisteren en samen de verantwoordelijkheid nemen.

Mijn visie? Passend onderwijs voor hoogbegaafden is geen utopie maar een daadwerkelijk te creëren onderwijsmogelijkheid. Door te durven denken in mogelijkheden, open te staan voor de dialoog, met het welzijn van het kind in het vizier, is dit een missie die zeer haalbaar is.

Mijn bijdrage: zowel op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau het bij elkaar brengen van alle benodigde partijen die met elkaar beter, echt passend onderwijs voor deze groep kinderen willen neerzetten. Dus zonder de schotten tussen onderwijs en zorg, zonder oordelen, maar met kennis, kunde, kracht, compassie en liefde.

Wil je weten hoe, of wil je eens van gedachten wisselen met mij? Bel me gerust.


Trajectbegeleiding & Casusregisseur & Maatwerktrajecten Onderwijs

Begeleiding, advisering en ondersteuning van kind, ouders, school en professionals in de zorg bij het proces te komen tot een passende omgeving voor het kind. Door mijn ervaring kan ik de belangen van alle betrokken partijen afwegen waarbij dat wat het kind nodig heeft, wat goed voor het kind is, voorop staat.

Onderdeel van het traject is:

  • een op een begeleiding van het kind
  • oudercoaching
  • begeleiding van school op leerkracht- en systeemniveau
  • contacten met andere (zorg-)instanties
  • plan van aanpak om te komen tot de passende omgeving
  • begeleiding van alle partijen tijdens het traject om te komen tot de passende omgeving
  • nazorg voor alle partijen in de passende omgeving

Alle partijen sta ik gedurende het traject bij voor vragen, twijfels, eigen hulpvragen en coaching.